Bản tin định giá doanh nghiệp Bản tin định giá doanh nghiệp
03/07/2018

Bản tin định giá doanh nghiệp

1/ Hướng dẫn mới về cổ phần hóa doanh nghiệp có hiệu lực từ 18/6/2018

Một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư 41/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018.

 Thông tư 41/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Tóm tắt nội dung

Khi xác định giá trị doanh nghiệp, nếu phát hiện kê khai thiếu hoặc bỏ sót các tài sản, công nợ trong quá trình kiểm kê tài sản, đối chiếu xác nhận công nợ dẫn đến giảm giá trị doanh nghiệp và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa do nguyên nhân chủ quan thì doanh nghiệp này và các tổ chức, cá nhân liên quan phải bồi hoàn nộp vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp toàn bộ giá trị tài sản, công nợ kê khai thiếu hoặc bỏ sót.

Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các quyết định, văn bản của cấp có thẩm quyền về xử lý các vấn đề về tài chính, lao động, đất đai liên quan đến quá trình cổ phần hoá, doanh nghiệp cổ phần hoá phải thực hiện công bố công khai thông tin trên trang điện tử của doanh nghiệp và gửi về Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Đối với các doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp hoặc đã được phê duyệt phương án cổ phần hoá trước ngày 01/01/2018 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất thì phải hoàn thành việc phê duyệt phương án sử dụng đất trước thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/06/2018.

2/ Thanh toán chi phí cổ phần hóa từ tiền bán cổ phần

Đây là một trong những nội dung của Thông tư số 40/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Thông tư 40/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần

Tóm tắt nội dung

Theo quy định của Thông tư, nếu doanh nghiệp cổ phần hóa có các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì phải xem xét, bổ sung điều kiện lựa chọn nhà đầu tư chiến lược có cùng ngành nghề sản xuất kinh doanh chính và các điều kiện khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Có 04 phương án để bán cổ phần lần đầu:

– Phương thức bán đấu giá công khai ra công chúng;

– Phương thức thoả thuận trực tiếp;

– Phương thức bảo lãnh phát hành;

– Phương thức dựng sổ (Book – Building).

Tùy từng trường hợp, Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo doanh nghiệp cổ phần hóa triển khai phương án bán cổ phần lần đầu theo các phương thức đã được phê duyệt.

Chi phí cổ phần hóa được xác định là là khoản chi từ thời điểm quyết định cổ phần hóa đến thời điểm bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần. Khoản chi phí này được thanh toán từ nguồn tiền thu từ bán cổ phần.

Thông tư này được ban hành vào 04/05/2018; có hiệu lực thi hành từ ngày 18/06/2018.

,
.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163