Xây dựng quy chế tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ Xây dựng quy chế tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ

TƯ VẤN XÂY DỰNG QUY CHẾ TÀI CHÍNH

QUY CHẾ TÀI CHÍNH & QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

1/ QUY CHẾ TÀI CHÍNH là  quy định do Giám đốc Doanh nghiệp ban hành nhằm đưua ra các hệ thống các quy định, quy trình cụ thế về việc quản trị tài chính trong Doanh nghiệp.

Quy chế tài chính là khung pháp lý rất quan trọng nhằm đảm bảo toàn bộ hoạt động tài chính của Doanh nghiệp diễn ra theo đúng mong muốn quản trị của chủ Doanh nghiệp, nhằm đạt được mục tiêu tài chính đã đề ra.

Quy chế tài chính là công cụ pháp lý quan trọng của Giám đốc tài chính trong việc duy trì hoạt động hiệu quả, hiệu lực của Hệ thống kiểm soát  nội bộ (https://edubelife.vn/tu-van-xay-dung-thong-kiem-soat-noi-bo/)

2/ QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ là  quy định pháp lý được sử dụng trong các đơn vị sự nghiệp công, quy định chi tiết về quy trình, điều kiện, chứng từ thực hiện các khoản thu chi trong đơn vị.

Khác với Quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ trong đơn vị sự nghiệp công là văn bản pháp lý được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt và có tính chất cưỡng chế phải thực hiện theo quy định.

Việc xây dựng quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ cần đảm bảo sự tuân thủ pháp luật về các loại thuế (Thuế TNDN, thuế GTGT, Thuế TNCN, quy định hóa đơn…), chuẩn mức kế toán, chế độ kế toán, các quy định pháp lý riêng của ngành cũng như các quy định pháp lý khác có liên quan (như Luật doanh nghiệp, Bộ luật lao động, Luật bảo hiểm…)

Mục tiêu cao nhất của việc xây dựng 2 quy chế trên, trước hết nhằm đảm bảo hoạt động của tổ chức đạt mục tiêu hoạt động đề ra, do đó cần được xây dựng phù hợp với điều kiện các nguồn lực của tổ chức, phù hợp với trình độ quản lý và đặc điểm sản xuất kinh doanh của tổ chức.

EDUBELIFE hiện nay đã tư vấn thành công Quy chế chi tiêu nội bộ cho nhiều đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ tài chính, Bộ văn hóa thông tin, Bộ tài nguyên môi trường… Đồng thời tham gia xây dựng Quy chế tài chính cho hàng trăm các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây lắp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Các dịch vụ tư vấn tài chính liên quan khác:

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163