Nguyễn Thị Hồng Thúy Nguyễn Thị Hồng Thúy

ĐÀO THỊ TRANG

Giám đốc Marketing (CMO)

Tốt nghiệp chyên ngành Kế toán, Đại học Điện Lực

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163