BÙI MINH GIANG - Edubelife | Education for a beautiful life BÙI MINH GIANG - Edubelife | Education for a beautiful life

Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Công ty TNHH Thanh An – (Lĩnh vực: FMCG)

Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ
kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ
chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
Xây dựng và hoàn thiện các quy trình: thanh toán, doanh thu, công nợ, mua hàng…để gia tăng hiệu quả kiểm soát nội bộ phòng tránh rủi ro về thất thoát tài sản; hoặc thiếu hiệu quả trong hoạt động.

Kiểm soát rủi ro về thuế của công ty và  xây dựng mối quan hệ với cơ quan thuế
Lập báo cáo quyết toán thuế và viết thư quản lý nêu các rủi ro về thuế trong năm
Tham vấn cho ban lãnh đạo về chính sách thuế; tỷ lệ thuế TNDN/ doanh thu phù hợp nhất đối với từng doanh nghiệp
Thực hiện giải trình với cơ quan thuế trong kỳ quyết toán thuế

Lập báo cáo KPI Dashboard lãi lỗ -Đối chiếu báo cáo chi phí kế hoạch và thực hiện hàng tháng.
Tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch tài chính của doanh nghiệp

Kế toán trưởng – Công ty TNHH Quốc tế G&M – (Lĩnh vực thương mại, XNK)

Tổ chức, quản lý điều hành bộ máy TCKT phù hợp hoạt động SXKD của công ty và quay định của Nhà nước

Theo dõi kiểm soát số dư các tài khoản trên bảng Cân đối số phát sinh
Tiến hành khóa sổ và lập các bút toán xác định kinh doanh trước ngày 05 hàng tháng
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán rõ ràng theo đúng quy định
In sổ sách lưu trữ theo đúng quy định của Bộ Tài Chính
Tiến hành khóa sổ và lập các bút toán xác định kinh doanh trước ngày 05 hàng tháng
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán rõ ràng theo đúng quy định
In sổ sách lưu trữ theo đúng quy định của Bộ Tài Chính

Lập báo cáo thuế hàng tháng/quý, năm theo quy định của cơ quan thuế
Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc cơ quan chức năng khi có yêu cầu
Lập báo cáo giải trình quyết toán thuế và quản trị

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163