Tư vấn kiểm toán nội bộ và kiểm toán nội bộ - Edubelife | Education for a beautiful life Tư vấn kiểm toán nội bộ và kiểm toán nội bộ - Edubelife | Education for a beautiful life
Tư vấn lập kế hoạch tài chính

TƯ VẤN KIỂM TOÁN NỘI BỘ & KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Căn cứ Điều 39 Luật kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015

Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ- CP được Chính Phủ Việt Nam thông qua ngày 22 tháng 01 năm 2019

Kiểm soát nội bộ: Là việc thiết lập và tổ chức thực hiện trong nội bộ đơn vị kế toán các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra.

Đơn vị kế toán phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ trong đơn vị để bảo đảm các yêu cầu sau đây:

  • Tài sản của đơn vị được bảo đảm an toàn, tránh sử dụng sai mục đích, không hiệu quả;
  • Các nghiệp vụ được phê duyệt đúng thẩm quyền và được ghi chép đầy đủ làm cơ sở cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý.

Kiểm toán nội bộ: Là việc kiểm tra, đánh giá, giám sát tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ.

Nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ như sau:

  • Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;
  • Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị trước khi trình ký duyệt;
  • Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của lãnh đạo đơn vị kế toán;
  • Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản lý, bảo vệ tài sản của đơn vị; đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị kế toán.

Xây dụng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu lực hiệu quả là vấn đề không chỉ thuộc lĩnh vực kế toán. Trên thực tế biểu hiện hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ thể hiện ở khả năng thực thi và tự kiểm soát rủi ro của tất cả bộ phần phòng ban trong doanh nghiệp, thể hiện trong việc xây dựng , ban hành và thực thi các quy chế quản lý như: Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế tài chính, Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng ban, Quy chế lương và phân phối tiền thưởng, Nội quy lao động, quy định công tác phí, quy chế phúc lợi, quy định phòng chấy chữa cháy, Bản mô tả công việc của từng chức danh…..

Trong thức tế, Công tác kiểm toán nội bộ cần được tiến hành định kỳ để kiểm tra lại tính hiệu quả, hiệu lực của Hệ thống kiểm soát nội bộ. Đối với các Startups có nhu cầu gọi vốn thì Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ là điều kiện bắt buộc mà Nhà đầu tư yêu cầu khi quan tâm đến dự án của doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Các dịch vụ tư vấn tài chính liên quan khác:

.
.
.
.

HOTLINE: 036 838 6163